เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซุปเปอร์ซอฟต์ เทคโนโลยี จำกัด (SuperSoft Technologies Co.,Ltd.)

เกิดจากความชอบในเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ (Open Source Software) ที่มีความหลากหลาย และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ที่สำคัญในปัจจุบัน นำไปสู่การประยุกต์การใช้งานโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ภายในองค์กรเพื่อก่อให้ประโยชน์สูงสุด บุคลากรของบริษัทจึงมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานและใช้งานได้จริงให้แก่องค์ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง บริการของบริษัทมี 2 บริการหลัก คือ

พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ (Open Source Software Solutions)

โดยการเลือกใช้โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับองค์กร มาพัฒนาต่อยอดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมติดตั้ง อบรม สอนการใช้งาน และบำรุงรักษาระบบให้แก่ลูกค้า โดยไม่เสียค่าจ่ายใช้สำหรับค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

พัฒนาระบบสารสนเทศตามความต้องการของลูกค้า (Build to Order Software)

โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาพัฒนาระบบให้แก่ลูกค้าตามความต้องการ ทั้งไมโครซอฟท์เทคโนโลยี (Microsoft Technology) และจาวาเทคโนโลยี (Java Technology) เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า พร้อมติดตั้ง อบรม สอนการใช้งาน และบำรุงรักษาระบบให้แก่ลูกค้า